Kampagne -10% med koden 10promo
service@artforma.dk
Skriv en mail til os
Skriv via Messenger
Skriv via WhatsApp

Regler for butikker

I. Definitioner

Ved begreber anvendt i narvarende Vilkar og Betingelser forstas:

1. Kunde – en fysisk person, en juridisk person el. en organisatorisk enhed, der ikke har status som juridisk person, som i medfor af sarregler har retsevne, og som aflagger Ordre i Webshoppen

2. Forbruger – I henhold til civilkodeksets art. 22 [1] ved begrebet Forbruger forstas en fysisk person, der foretager en retshandling med en erhvervsdrivende, under forudsatning af, at retshandlingen ikke har en direkte tilknytning til vedkommendes erhvervsvirksomhed el. faglig aktivitet.

3. Civilkodekset – loven af 23. april 1964 (Lovtidende Nr. 16, pos. 93 med senere andringer)

4. Vilkar og Betingelser – narvarende Vilkar og Betingelser, hvorved der fastsattes almindelige salgsbetingelser og principper for levering af ydelser ad elektronisk vej via Artforma Webshoppen

5. Webshop (shop) – hjemmeside tilgangelig pa adressen artforma.dk, hvorigennem Kunden i sardeleshed kan aflagge Ordrer

6. Vare – produkter, som Webshoppen udbyder til salg

7. Salgsaftale – aftale om salg af Varer i Civilkodeksets forstand, indgaet mellem Artzone og Kunden, som indgas via Webshoppens hjemmeside

8. Lov om forbrugerrettigheder – loven af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Lovtidende af 2014, pos. 827)

9. Lov om levering af ydelser ad elektronisk vej – loven af 18. juli 2002 om levering af ydelser ad elektronisk vej (Lovtidende Nr. 44, pos. 1204 med senere andringer)

10. Ordre – Kundens viljeserklaring, hvis direkte formal er at indga en Salgsaftale, hvoraf der i sardeleshed fremgar type og mangde af den bestilte vare.

 

 

II. Generelle bestemmelser

1. Ved narvarende Vilkar og Betingelser fastsattes regler for brug af webshoppen, som der er tilgangelig pa adressen artforma.dk.

2. Narvarende Vilkar og Betingelser udgor Vilkar og Betingelser omhandlet i art. 8 i Loven om levering af ydelser ad elektronisk vej.

3. Artforma webshoppen, der er tilgangelig pa adressen https://artforma.dk /, drives af FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP-nr.: 9231729378, REGON-nr.: 381749814. Erhvervsvirksomheden er indregistreret i Det Centrale Register og Kontor for Oplysninger om Erhvervsvirksomhed (CEIDG), som fores af erhvervsministeren.

4. Ved narvarende Vilkar og Betingelser fastsattes i sardeleshed

- principper for registrering og brug af konto i webshoppen,

- betingelser og principper for aflaggelse af Ordrer i webshoppen ad elektronisk vej,

- principper for indgaelse af Salgsaftaler vha. ydelser leveret af Webshoppen.

5. Brug af webshoppen er mulig udelukkende pa betingelse af, at det af Kunden anvendte IT-system, opfylder folgende, tekniske minimumskrav: Adgang til internettet. Internetbrowser (fx Google Chrome, Internet Explorer, Opera osv.)

6. Med henblik pa at kunne benytte Webbutikkens servicer skal Kunden selv sorge for at fa adgang til en computerplads el. slutudstyr med adgang til Internettet.

7. I henhold til den galdende lovgivning forbeholder Artforma sig retten til at indskranke levering af ydelser via Webbutikken til personer, der er fyldt 18 ar. I sa fald underrettes de potentielle Kunder herom.

8. Kunderne kan til enhver tid fa adgang til narvarende Betingelser og Vilkar via linket, som kan findes pa forsiden af artforma.dk. Betingelser og Vilkar kan downloades og udskrives.

 

 

III. Principper for brug af Webbutikken

1. Det er ikke obligatorisk at oprette en konto hos Webshoppen. Kunden kan aflagge en Ordre uden at oprette en konto hos Webshoppen, efter at have gjort sig bekendt med narvarende Vilkar og Betingelser og efter at have accepteret det.

Oprettelse af konto sker ved udfyldelse og accept af en registreringsformular, som stilles til radighed pa en af Webshoppens sider.

Det er en betingelse for at kunne oprette en konto, at Kunden har accepteret Betingelser og Vilkar og afgivet personlige oplysninger, som er markeret som obligatoriske.

Artforma kan fratage Kunden muligheden for at bruge Webshoppen og – helt el. delvist – indskranke Kundens adgang til Webshoppens ressourcer, med ojeblikkelig virkning, i tilfalde af Kundens tilsidesattelse af Betingelser og Vilkar, i sardeleshed i tilfalde af, at Kunden:

- under oprettelse af konto hos Webshoppen har afgivet urigtige, unojagtige el. ikke aktuelle oplysninger, som er vildledende for tredjemand el. som medforer krankelse af tredjemands rettigheder,

- har via Webshoppen gjort sig skyld i krankelse af tredjemands personlige rettigheder, herunder isar personlige rettigheder af Webshoppens andre kunder,

- har gjort sig skyld i anden adfard, som Artforma anser for at vare i strid med den galdende lovgivning el. generelle principper for anvendelse af Internettet el. som anses for at skade Artformas gode omdomme.

En person, der er frataget retten til at bruge webshoppen, ma ikke oprette en konto pa ny uden forudgaende samtykke fra Artforma

2. Med henblik pa at garantere sikker udsendelse af meddelelser og udveksling af data i forbindelse med ydelser leveret via Hjemmesiden, traffer Webshoppen tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er velegnede under hensyntagen til, hvor sandsynligt det er, at sikkerheden af de leverede ydelser kan bringes i fare, isar foranstaltninger til forhindring af uberettiget indsamling og modificering af personlige oplysninger, der afgives via Internettet.

3. Kunden er i sardeleshed forpligtet til:

- bruge Onlinebutikken pa en made, der er i overensstemmelse med dansk lovgivning, bestemmelserne i dette regulativ og de generelle principper for brug af internettet.

- ikke at levere og ikke at formidle ulovligt indhold, fx indhold, der fremmer vold, der medforer arekrankelse el. krankelse af tredjemands personlige el. andre rettigheder,

-at bruge Webshoppen pa en made, der ikke forstyrrer Webshoppens funktion, isar ved at anvende bestemt software el. udstyr,

- ikke at ivarksatte handlinger sasom: deling el. offentliggorelse af uonskede markedsforingsoplysninger pa Webshoppens hjemmeside (spam),

- at bruge Webshoppen pa en made, der ikke er til gene for Webshoppens andre kunder og for Artforma,

- at anvende enhver form for indhold offentliggjort pa Webshoppens hjemmeside udelukkende til personlig brug,

 

 

IV. Procedure for indgaelse af en Salgsaftale.

1. Med henblik pa at indga en Salgsaftale med Webshoppen skal du ga ind pa artforma.dk og valge en Vare ved at tage de efterfolgende skridt med udgangspunkt i de viste meddelelser og oplysninger, som der er tilgangelige pa hjemmesiden.

2. Varer, som Kunden onsker at bestille, valges ved at foje varerne til kurv.

3. Under aflaggelse af Ordre – indtil tryk pa knappen, hvorved der bekraftes for aflaggelse af Ordren – har Kunden mulighed for at andre de indtastede data og den valgte Vare. For at kunne gore dette folges de viste anvisninger og oplysninger, som der er tilgangelige pa hjemmesiden.

4. Efter at Kunden har oplyst alle de fornodne data vises der en opsummering af den aflagte Ordre. Af opsummeringen fremgar bl.a. en beskrivelse af de valgte varer el. ydelser, den samlede pris og samtlige andre omkostninger.

5. Med henblik pa at afsende en Ordre er det fornodent at acceptere Vilkar og Betingelser, afgive personlige oplysninger markeret som obligatoriske og trykke pa knappen, hvorved der bekraftes for, at Ordren onskes aflagt.

6. Oplysninger om Varer, anfort pa Webshoppens sider, udgor et tilbud i Civilkodeksets forstand, jf. art. 66. Kundens afsendelse af en Ordre udgor en viljeserklaring om, at Kunden onsker at indga en Salgsaftale med Artforma, i overensstemmelse med Vilkar og Betingelser.
Aftalen anses for at vare indgaet fra det tidspunkt, hvorpa Kundens Ordre er modtaget i Webshoppens IT-system, under forudsatning af, at Ordren er i overensstemmelse med Vilkar og Betingelser. Efter indgaelse af aftalen modtager Kunden en e-mail med bekraftelse af alle vasentlige elementer af Ordren.

7. Salgskontrakten er indgaet pa dansk, og kontraktens indhold er i overensstemmelse med Reglementet.

8. Kunderne kan til enhver tid fa adgang til narvarende Betingelser og Vilkar via linket, som kan findes pa forsiden af artforma.dk. Betingelser og Vilkar kan downloades og udskrives. Ordreoplysninger og Almindelige Betingelser (salgsbetingelser) gemmes, sikres og stilles til radighed via e-post. De tidligere ordrer kan ses pa Deres konto, efter indlogning.

 

 

V. Levering

1. Leveringen af varerne er begranset til Danmarks omrade og finder sted til den adresse, som kunden har angivet ved afgivelse af ordren.

2. Levering af de bestilte varer sker via: "- Kurerfirma. Det er ikke muligt at afhente den bestilte vare personligt i vores butik. Leveringsomkostninger udgor: Leverancen er gratis, uanset betalings- og leveringsform.

- Leveringsomkostninger oplyses derudover under aflaggelse af ordre.

3. Leveringsfrist udgor Frist for gennemforelse af ordre udgor fra 7 til 15 hverdage (Produktionstid: maks. 8 hverdage, Levering: maks. 7 hverdage) og den regnes fra den dag, hvorpa Kunden har afsendt Ordren.

4. Beskadigelser af Varen under leverance.

I tilfalde af forbruger- fjernsalg barer vores Webshop altid risikoen for en tilfaldig beskadigelse eller bortkomst af varen under transport. Leveres varerne med abenbare beskadigelser opstaet under transport, bedes De venligst straks anmelde manglen til leverandoren og rette henvendelse til os. En forsinkelse ved anmeldelse af sadan en reklamation eller ved at rette henvendelse til os berorer pa ingen mader Deres lovbestemte krav og muligheden for fyldestgorelse heraf, isar berorer den ikke Deres rettigheder hidrorende fra den lovbestemte garanti for mangler (pkt. VIII i Betingelser og Vilkar). En hurtigere anmeldelse af de konstaterede skader opstaet under transport hjalper os med at soge inddrivelse af vores egne krav mod fragtforeren eller forsikringsselskabet, der stod for forsikring af transporten.

 

 

VI. Priser og betalingsmader.

1. Ravarepriser er priser i DKK og inkluderer alle komponenter, inklusive moms, told og alle andre komponenter.

2. Kunden kan betale prisen:

- ved overforsel

- za pobraniem

- pr. efterkrav

- vha. PayPal systemet.

Gebyret opkraves pa tidspunktet for kundens afsendelse af overforslen. I tilfalde af forsendelse pr. efterkrav opkraves gebyret af kurermand pa tidspunktet for levering af forsendelsen hos kober.

 

 

VII. Annullering og ændring af ordrespecifikation

1. Efter afgivelse af en ordre er Køberen berettiget til ændring eller annullering inden for 2 arbejdsdage efter at ordren er færdiggjort. Ved færdiggørelse af en ordre forstås gennemførelse af en betaling eller udvælgelse af en betaling ved levering (betaling på leveringstidspunkt).

2. Om enhver ændring af ordrespecifikation eller ordreannullering skal Køberen meddele Sælgeren på e-mail.

3. Enhver ændring i den oprindelige specifikation vil medføre en ændring af ordreprisen, som Køberen er forpligtet at dække og hvor der medføres ekspeditionsgebyr på 150 DKK.

4. Ved annullering af en ordre formindskes tilbagebetalingen med et ekspeditionsgebyr på 150 DKK.

5. Ændring eller annullering efter den anførte periode vil ikke blive taget i betragtning på grund af Sælgerens forretningsprofil i forbindelse med at produkter fremstilles på specialmål ved enhver ordre.

 

 

VII. Fortrydelsesret

1. Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikeret, og hvis hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg eller beslutning, eller som klart er tilpasset forbrugerens personlige behov.

Produkterne i vores tilbud (bortset fra møbelsættene fra kollektionen Valentina) er fremstillet helt efter forbrugerens specifikationer skræddersyet til forbrugerens behov, og derfor er det ikke muligt at returnere de bestilte varer.

2. Fortrydelsesret

Den nedenfor beskrevne procedure gælder kun for produkterne fra kollektionen Valentina (møbelsæt).

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke fragteren, får varen i fysisk besiddelse. Leveringsomkostningerne ved returnering af produktet betales af kunden. Varerne skal sendes tilbage inden for 14 dage efter fortrydelsen af købsaftalen til adressen: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Polska, Tlf: +44 203 808 52 13. Vi er ikke ansvarlige for skader på indholdet under transporten, derfor anbefaler vi, at du forsikrer pakken.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.dk, Telefon:+44 203 808 52 13) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).
Du kan også benytte fortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk.
 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at træde tilbage fra kontrakten.)

Standardfortrydelsesformular

 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at udøve din ret til at fortryde denne aftale.

Du hæfter for eventuel forringelse af produktets værdi, hvis den skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion.
 

 

VIII. Reklamationer vedrorende Varer.

For Kunder, der er Forbrugere:

Vi er forpligtede til at levere en fejlfri vare. Der galder det lovbestemte ansvar for mangler ved den solgte genstand (garanti for mangler) i omfang fastsat ved civilkodeksets art. 556, art. 556[1]-556[3] og efterfolgende.

Reklamationer kan indgives:

- skriftligt ved at rette henvendelse til adressen FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko.

- via elektronisk post ved at skrive til adressen service@artforma.dk.

I tilfalde af udovelse af garantirettigheder – safremt vi anser det for at vare fornodent for behandling af reklamationen – er De forpligtede til at pa vores regning levere den mangelfulde vare til ovennavnte postadresse. Skulle levering af varen vare uforholdsmassigt besvarlig grundet varens beskaffenhed eller den made, hvorpa varen er monteret, pahviler det Dem at stille varen til radighed for os det sted, hvor den forefindes. Vi forpligter os til straks at tage stilling til reklamationen, senest inden 14 dage efter indlevering heraf.

Vi barer garantiansvar, safremt den fysiske mangel konstateres inden udlob af 2 ar efter udlevering af varen til Dem. I tilfalde af, at den solgte genstand udgor brugt losore, udgor garantiperioden et ar efter udlevering heraf.

I den indgivne reklamation anbefales det at (1) angive oplysninger vedrorende reklamationens genstand, isar type af manglen og dato for opstaen heraf (2) specificere kravet i forhold til, pa hvilken made manglen onskes udbedret (ombytning af varen med ny, reparation af varen, nedsattelse af prisen, fortrydelse af aftalen – safremt manglen er vasentlig) og (3) angive kontaktoplysninger vedrorende den person, der indgiver reklamationen – dermed opnas, at Webshoppen nemmere og hurtigere kan behandle reklamationen. Anvisninger indeholdt i den foregaende satning tjener udelukkende som uforpligtende tips og de berorer pa ingen made gyldigheden af reklamationer indgivet uden angivelse af de anbefalede oplysninger.

For Kunder, der ikke samtidigt er Forbrugere:

Kober, der ikke samtidigt er Forbruger, mister sine garantirettigheder, safremt vedkommende ikke har undersogt varen til tiden og pa en made, der er almindeligt anvendt ved den slags genstande og har undladt omgaende at meddele manglen til salger, og i tilfalde af, at manglen forst er kommet til syne pa et senere tidspunkt – ikke har meddelt manglen til salger straks efter konstatering heraf. Anmeldes der ikke mangler, betragtes varen for at vare accepteret. Ovenstaende galder ikke i tilfalde af vores forsatlige fortielse af manglen. Reklamationer kan indgives skriftligt til Webshoppens adresse og via elektronisk post.

 

 

IX. Supplerende garantier ved salg af Varer fra Webshoppen.

Artforma er fabrikanten af Varer, der er tilgangelige pa Webshoppen. Artforma – i sin egenskab af fabrikant – yder en supplerende garanti pa Varer, som firmaet er producent af, for en periode anfort pa det medfolgende garantibevis. Vores garanti medforer ikke udelukkelse, indskrankning eller suspendering af Kundens rettigheder iflg. lovbestemmelser vedrorende garanti for mangler ved en solgt genstand (Pkt. VIII i Betingelser og Vilkar).

 

 

X. Reklamationer vedrorende levering af ydelser ad elektronisk vej

1. Artforma traffer foranstaltninger med henblik pa at sikre den fuldstandigt korrekte funktion af Webshoppen, for sa vidt dette er muligt nar henset til den aktuelle, tekniske viden, og forpligter sig til at – inden udlob af en rimelig frist – udbedre enhver form for uregelmassigheder anmeldt af Kunder.

2. Kunden kan underrette os om enhver form for uregelmassigheder eller pauser ved Webshoppens drift. Uregelmassigheder i forbindelse med Butikkens drift bedes anmeldt skriftligt ved at rette henvendelse til: service@artforma.dk

3. I forbindelse med en reklamation vedrorende uregelmassigheder for sa vidt angar funktion af Webshoppens hjemmeside bedes De oplyse type og dato, hvorpa uregelmassighederne er opstaet.

4. Vi forpligter os til straks at tage stilling til reklamationen, senest inden 14 dage efter indgivelse heraf.

 

 

XI. Udenretslige mader at behandle reklamationer og inddrive krav pa.

1. Det oplyses, at der findes muligheder for at gore brug af udenretslige mader at behandle reklamationer og inddrive krav pa. Det er ikke obligatorisk at gore brug heraf og det kan ske udelukkende under forudsatning af, at begge parter i en tvist har givet sit samtykke hertil.
- Forbrugeren kan indgive en anmodning om ivarksattelse af en procedure vedrorende udenretslig bilaggelse af forbrugertvister vedrorende den indgaede Salgsaftale til Handelsinspektoratet, i overensstemmelse med art. 36 i lov af 15. december 2000 om Handelsinspektoratet (Lovtidende 2001, Nr. 4, pos. 25 med senere andringer).
- Forbrugeren kan derudover indgive en anmodning om afgorelse af tvisten vedrorende den indgaede Salgsaftale ved en fast voldgiftsret, der fungerer ved det kompetente, Regionale Handelsinspektorat, i overensstemmelse med art. 37 i lov af 15. december 2000 om Handelsinspektoratet (Lovtidende 2001, Nr. 4, pos. 25 med senere andringer).
- Europa-Kommissionen stiller ogsa en klageplatform til radighed til digital afgorelse af tvister mellem Forbrugere og Erhvervsdrivende (ODR klageplatform). Den er tilgangelig pa adressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Narmere oplysninger vedrorende afgorelse af forbrugertvister, herunder Forbrugerens mulighed for at benytte de udenretslige mader at behandle klager pa, inddrivelse af fordringer og principper for adgang til disse procedurer er tilgangelige pa hjemsteder og hjemmesider af de regionale Handelsinspektionskontorer og pa hjemmesiden: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 

XII. Slutbestemmelser

1. Tvister med Forbrugerne afgores ved den stedligt kompetente domstol i henhold til retsplejelovens galdende regler.

2. Eventuelle tvister, der matte opsta mellem Artforma og en Kunde, der ikke er Forbruger, afgores ved vores varneting.

3. I ovrigt finder den galdende lovgivning, isar loven af 23. april 1964 – Civilkodekset (lovbekendtgorelse, Lovtidende af 2014, pos. 121 med senere andringer) og loven af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Lovtidende af 2014 pos. 827), anvendelse. I tilfalde af enhver form for uoverensstemmelser mellem narvarende Vilkar og Betingelser og Kundernes rettigheder og bestemmelser iht. den almindeligt galdende lovgivning, finder den polske lovs almindelige regler anvendelse.

Se vores anmeldelser på